Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMAR S.A. w dniu 21.04.2022

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. – Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy, ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A., zwołuje w dniu 21 kwietnia 2022 r., o godz. 13.30, w biurowcu w Poznaniu przy ul.27 Grudnia 17/19, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:
I. Otwarcie Zgromadzenia.
II. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
III. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
IV. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania.
V. Przyjęcie porządku obrad.
VI. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 wraz z programem działania na rok 2022.
VII. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2021.
VIII. Dyskusja nad sprawozdaniami.
IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  2. podziału zysku bilansowego za 2021 rok,
  3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2021,
  4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021.

X. Wybór Członków Zarządu Spółki.
XI. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.
XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
XIII. Wolne głosy.
XIV. Zakończenie.


Akcjonariusze  mogą zapoznać się  – w  siedzibie Spółki  DOMAR S.A. w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 35/37 – z następującymi   dokumentami  dotyczącymi  2021 roku:

  • Sprawozdanie finansowe,  
  • Sprawozdanie z działalności Spółki, 
  • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta,
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Ponadto są dostępne projekty uchwał, które zostaną poddane głosowaniu na ZWZ. Lista akcjonariuszy  będzie   dostępna w siedzibie Spółki – na 3 dni robocze przed ZWZ.

Zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku  od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Zarząd Domar S.A. w Poznaniu

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas!

Możesz skontaktować się z nami przez telefon: 504 048 380 lub formularz kontaktowy poniżej: