Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMAR S.A. w dniu 20.04.2023

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. – Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy, ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A., zwołuje w dniu 20 kwietnia 2023r., o godz. 12.00, w biurowcu w Poznaniu przy ul.27 Grudnia 17/19, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

I. Otwarcie Zgromadzenia.

II. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

III. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

IV. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania.

V. Przyjęcie porządku obrad.

VI. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 wraz z programem działania na rok 2023. 

VII. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2022.

VIII. Dyskusja nad sprawozdaniami.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2022 rok,

2. podziału zysku bilansowego za 2022 rok,

3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2022,

4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022.

X. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych w Ustawie z dnia 29.02.1994r. o rachunkowości – art. 49 ust.5.

XI. Wolne głosy.

XII. Zakończenie.

Akcjonariusze  mogą zapoznać się  – w  siedzibie Spółki  DOMAR S.A. w Poznaniu,                         ul. Strzeszyńska 35/37 – z następującymi   dokumentami  dotyczącymi  2022 roku:

  • Sprawozdanie finansowe,  
  • Sprawozdanie z działalności Spółki, 
  • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta,
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Ponadto  na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia  będą dostępne projekty uchwał, które zostaną poddane głosowaniu na ZWZ. Lista akcjonariuszy  będzie   dostępna w siedzibie Spółki – na 3 dni robocze przed ZW

Zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku  od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zarząd Domar S.A. w Poznaniu

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas!

Możesz skontaktować się z nami przez telefon: 504 048 380 lub formularz kontaktowy poniżej: