Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMAR S.A. – 28.05.2020

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. – Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w
Poznaniu przy, ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje w dniu 28.05.2020 r., o godz. 13.30, w biurowcu w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz programu działania na rok 2020.
 6. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2019.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
  b) podziału zysku bilansowego za 2019 rok,
  c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2019,
  d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok
  2019.
 9. Podjęcia uchwały w sprawie zbycia prawa własności gruntu położonego w Środzie
  Wlkp., przy ul. Hallera, o powierzchni 1151 m2, dz. nr 1420 oraz dz. nr 1431, KW nr
  PO1D/00017166/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. – Wydział V Ksiąg Wieczystych, wraz z budynkiem – pawilonem handlowym o powierzchni około 194,50 m2.
 10. Podjęcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu Walne Zgromadzenie powierzy prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:
  a) proponowana zmiana w § 20: dodaje się punkt 7 o następującym brzmieniu:
  „Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.”
  b) zmiany w § 24 pkt. 4 ppkt. h) o dotychczasowym brzmieniu:
  „udzielanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”, proponowana zmiana:
  „udzielanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.”
 12. Wolne głosy.
 13. Zakończenie.Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej umożliwiającej wykonywanie prawa głosu, z możliwością zgłaszania sprzeciwu wobec uchwał oraz wypowiadania się przy pomocy połączenia telefonicznego. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu wskutek awarii lub zakłóceń na łączach. W celu uzyskania możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, osoby uprawnione muszą do dnia 25.05.2020 r. zgłosić ten zamiar na dwa adresy poczty elektronicznej: sekretariat@domar.com.pl oraz marzena.mackowiak@domar.com.pl po czym uzyskają dalsze informacje. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony
przez Radę Nadzorczą, dostępny na stronie https://domar.com.pl/strefaakcjonariusza.

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas!

Możesz skontaktować się z nami przez telefon: 504 048 380 lub formularz kontaktowy poniżej: